Revemou


(Prison)
ZzzzZZZZZzzzZZ  

Fils de Erinos et Jijito

ACTION
VALUE

Score: 800 Life:64 Money: 112 e
Sex-appeal:223 Frakass:66 karma:-880

SPECIAL RANKS

 

RANK   VALUE

 

FAMILY

 

FATHER MOTHER CHILDStats:


Rendement: 7.2727272727273