Binbin la fiotte


(Prison)
Zob  

Fils de Blektre et Troubéant

ACTION
VALUE

Score: 28308 Life:100 Money: 92335 e
Sex-appeal:-600 Frakass:-4 karma:3000

SPECIAL RANKS

 

RANK   VALUE

 

FAMILY

 

FATHER MOTHER CHILD
Binbin la fiotteLacogipPicsou
Binbin la fiotteBlastdoorShitcunt
Binbin la fiotteErwanPlakft
Binbin la fiotteCroucrouLacogip
Binbin la fiotteErwanBonchou toua
Binbin la fiotteCrotokuLsb
Binbin la fiotteTaitourouxPamilouteStats:


Rendement: 6.1700087183958